วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแห่งสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีประชาธิปไตย  รักความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำความพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  สุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  มีความสุข

พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้
   3.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพชุมชนสังคม
   3.2  พัฒนาผู้เรียนตามวัย แบบองค์รวมเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
   3.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจริยธรรม คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   3.4  ส่งเสริมศักยภาพครู  บุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
   3.5  จัดการเรียนรู้ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21