ข้อมูลผู้บริหารและครู

ประเภทต่ำกว่า ป.ตรีป.ตรีป.โทป.เอกรวม
ผู้รับใบอนุญาต1---1
ผู้อำนวยการ--1-1
รองผู้อำนวยการ-4--4
ครูปฐมวัย (บรรจุ)-9--9
ครูปฐมวัย (ต่างชาติ)-1--1
ครูประถม (บรรจุ)-27--27
ครูประถม (ต่างชาติ)-1--1
ครูมัธยม (บรรจุ)-81-9
ครูมัธยม (ต่างชาติ)-----
เจ้าหน้าที่34--7
อื่นๆ (แม่บ้าน)2---2
รวมทั้งสิ้น6542-62