ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

 • รหัส 1120100097
 • ที่ตั้งเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๓๗-๐๖๘
 • E-Mail: sasitron.rptwebsite@gmail.com
 • Website: www.ratpraditvittaya.ac.th
 • ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2497
 • เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 1254 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 58 คน

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย”

 • เรียนดี คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้
 • ประพฤติดี คือ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีกิริยามารยาท เรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม
 • มีวินัย คือ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ แบบแผนของโรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 • ดอกบัว     หมายถึง   คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 • คบเพลิง    หมายถึง   การมีความรู้ที่แตกฉาน

อักษรย่อ  

ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา     ร.ป.ว.
Ratpraditvittaya           R.P.D.

สีประจำโรงเรียน   คือ  เหลือง – น้ำตาล

 • สีเหลือง หมายถึง ความดีงาม ความสว่าง ความสดใส ความเจริญรุ่งเรือง
 • สีน้ำตาล หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง