ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

 • รหัส 1120100097
 • ที่ตั้งเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๓๗-๐๖๘
 • E-Mail: sasitron.rptwebsite@gmail.com
 • Website: www.ratpraditvittaya.ac.th
 • ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2497
 • เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 1254 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 58 คน

ปรัชญา “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย”

 • เรียนดี คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้
 • ประพฤติดี คือ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีกิริยามารยาท เรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม
 • มีวินัย คือ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ แบบแผนของโรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะส

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 • ดอกบัว     หมายถึง   คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 • คบเพลิง    หมายถึง   การมีความรู้ที่แตกฉาน

อักษรย่อ  

ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา     ร.ป.ว.
Ratpraditvittaya           R.P.D.

สีประจำโรงเรียน   คือ  เหลือง – น้ำตาล

 • สีเหลือง หมายถึง ความดีงาม ความสว่าง ความสดใส ความเจริญรุ่งเรือง
 • สีน้ำตาล หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง

เป้าหมาย

 •  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
 •   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
 •   ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และหลากหลาย
 •   โรงเรียนจัดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
 •   โรงเรียนพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 •   ให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

เอกลักษณ์ของนักเรียน

การไหว้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักษ์วิถีความเป็นไทย

โครงการพิเศษ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

ผู้เรียนมีมารยาทในการทำความเคารพ พูดจาไพเราะ มีหางเสียง มีสัมมาคารวะในการปฏิบัติงาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักษ์วิถีความเป็นไทย” โดยมีโครงการรองรับ คือ โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด   11  โครงการ  กับ  51  กิจกรรม

โรงเรียนมีความตระหนัก ในอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ รักษ์วิถีความเป็นไทย  มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อรองรับให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนดชัดเจนในเชิงประจักษ์  จากการดำเนินงานตามแผนงานโรงเรียน  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดความรู้ ความคิด  ความรับผิดชอบ  รักการทำงาน ขยัน อดทน  มีความรอบคอบ  ด้วยในปีการศึกษา  2563  โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  ได้ดำเนินการโดยมีโครงการพิเศษและได้กำหนดเพื่อนำมาปรับปรุง  พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษา และชุมชนที่ได้รับ  การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด  ซึ่งการดำเนินการโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  มีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง และพัฒนา  เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษา และชุมชนโดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม