ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยนายประดิษฐ์ และนางวัลลภา  ไตรสรณะศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้ง เดิมมีลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เปิดสอน  ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีจำนวนนักเรียน ๕๘ คน ครู ๔ คน มีนางวัลลภา  ไตรสรณะศาสตร์ เป็นผู้บริหาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

ปี  พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้โอนกิจการโรงเรียนให้นายวุฒิ  ไตรสรณะศาสตร์  เป็นผู้รับใบอนุญาต  แต่งตั้งนางสมศรี  ไตรสรณะศาสตร์ เป็นครูใหญ่ และผู้จัดการโรงเรียน  โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน

ปี  พ.ศ. ๒๕๓๖  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินกู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกองทุนหมุนเวียน  ของสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน  ๓  ล้านบาท  สร้างอาคาร  ๔  ชั้น  ๑๘  ห้องเรียน  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘    โดยนายทวีศักดิ์  เสนาณรงค์  ที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น

ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับระบบการสอนด้านเทคโนโลยี  โดยเปิดหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑  ห้องเรียน  และทำการสร้างรั้วรอบโรงเรียน

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้จัดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านร่างกาย  โดยสร้างสระว่ายน้ำขนาด  ๑๒ x ๒๕  ตารางเมตร  สอนการว่ายน้ำแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และเข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “โครงการรุ่งอรุณ” ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  องค์การมหาชน รอบแรกในระดับดี

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่ม  ๑  หลัง  ๔  ชั้น  ๑๘  ห้องเรียน ขนานกับอาคารเรียนเดิมเป็นรูปตัวแอล (L) ชื่ออาคารไตรสรณะศาสตร์  และขอเปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๘๙  คน  ได้จัดชั้นเรียนเป็น  ๓  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขยายหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนที่  ๒ เพิ่มจำนวนเครื่อง ๔๒ เครื่อง ร่วมกับบริษัทบางกอกซอฟแวร์

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนเข้าประเมินคุณภาพการศึกษา  รอบสอง  เมื่อวันที่  ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙   มีผลการประเมินระดับปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยู่ในระดับดี

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๐  เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อหลักสูตรปฐมวัย ร่วมกับบริษัทฐานวิจัยการเรียนรู้

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ขออนุญาตขยายระดับชั้นเรียนเตรียมอนุบาล และขยายอายุนักเรียนเป็น ๒ ปี ถึง ๑๘  ปี และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งสิ้น  ๓  หลัง  มีครูต่างชาติ (ฟิลิปปินส์) จำนวน  ๒  คน ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้ทำการต่อเติมอาคารเพิ่ม ๓  ห้องเรียน  ๓  ชั้น  เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนกำลังก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น  ๙ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นอาคารห้องสมุด ให้ชื่ออาคารว่า “อาคารวัลลภา”   และในปีเดียวกันได้รับการประเมินคุณภาพรอบสาม  ซึ่งได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากต้นสังกัด สช. เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการประเมินภายนอก ในวันที่  ๒๗ – ๒๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนเข้าประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ผ่านการรับรองในระดับดี – ดีมาก

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  อาคารเรียน  ๔  ชั้น  อาคารวัลลภา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องประชุม  และห้องจัดกิจกรรมอื่น ๆ

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่โดยจัดเปลี่ยนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มระบบโปรแกรมการเรียนตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอี้ใหม่ จำนวน ๔๒ ชุด งบประมาณ ๑.๒ ล้านบาท 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนมีการปรับปรุงสนาม ทาสีใหม่ และพัฒนาสนามเด็กเล่น ตกแต่งด้วยหญ้าเทียมพร้อมเครื่องเล่น ใช้งบประมาณ จำนวน ๖ แสนบาท

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนได้ขยายพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเพิ่ม จำนวน ๑๔๗ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๕๔ คน  ครู ๔๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑๐ คน ครูพี่เลี้ยง ๓  คน  ครูต่างชาติ ๒ คน  นักการภารโรง ๓ คน  แม่ครัว ๘ คน  รวม ๗๑ คน

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนสร้างบรรยากาศในห้องเรียนใหม่โดยจัดเปลี่ยนโต๊ะเรียน เก้าอี้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปี่ที่  ๑ จำนวน ๒๐๕ ชุด งบประมาณสองแสนห้าหมื่นบาท และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในชั้นอนุบาล ๑ ทุกห้องเรียน งบประมาณสองแสนบาท

ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้มีการก่อสร้างอาคาร MUSIC CENTER ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนดนตรี 3 ชั้น งบประมาณสร้างจำนวน สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีการปรับปรุงห้องน้ำทุกชั้น ติดตั้งระบบ INTERNET และพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  งบประมาณหนึ่งล้านบาท

  • ปรับปรุงระบบห้องสมุดให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยใช้ระบบ Mas School งบประมาณหกหมื่นบาท
  • ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด งบประมาณเก้าหมื่นห้าพันบาท
  • เพิ่มเครื่องปรับอากาศในระดับอนุบาล จำนวน ๑๐ ห้องเรียน งบประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท

ปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ทำรั้วรอบด้านข้างอาคารไตรสรณะศาสตร์

  • ปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๒, ป.๕ และ ม.๒
  • จัดทำห้องเสริมสมรรถนะด้วย IPAD ๑ ห้อง

ปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบหลังคาโค้งใช้โครงสร้างขนาดกว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร ด้วยระบบ Lock Seaming งบประมาณ ๑,๗๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  • จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ใช้งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
  • ติดตั้งโทรทัศน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๙ เครื่อง ใช้งบประมาณ ๖๑,๖๙๐ บาท
  • พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีนร่วมกับบริษัท Thai Zhong Wen (Chinese Singing & Speaking Pro)

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๔ คน ครูบรรจุ ๔๙ คน อัตราจ้าง 4 คน
ลูกจ้าง ๓ คน และครูต่างชาติ ๒ คน