แนวทางการจัดการศึกษา

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

เรียนดี      ประพฤติดี      มีวินัย

เรียนดี  คือ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้

ประพฤติดี  คือ  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีกิริยามารยาท  เรียบร้อย  มีคุณธรรม  จริยธรรม

มีวินัย  คือ  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ แบบแผนของโรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแห่งสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีประชาธิปไตย  รักความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำความพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  สุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  มีความสุข

พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้

3.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพชุมชนสังคม

3.2  พัฒนาผู้เรียนตามวัย แบบองค์รวมเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจริยธรรม คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4  ส่งเสริมศักยภาพครู  บุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.5  จัดการเรียนรู้ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

3.6  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ

3.7  พัฒนาระบบเทคโนโลยี  ข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ  และการเรียนรู้

3.8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

3.9  พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม  ร่มรื่น

3.10  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  และเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

4.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

4.2  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และหลากหลาย

4.5  โรงเรียนจัดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล

4.6  โรงเรียนพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4.7  ให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

เอกลักษณ์ของโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

การไหว้

อัตลักษณ์ของโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  รักษ์วิถีความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  การไหว้

โครงการพิเศษ  คือ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม

ผู้เรียนมีมารยาทในการทำความเคารพ พูดจาไพเราะ มีหางเสียง มีสัมมาคารวะในการปฏิบัติงาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักษ์วิถีความเป็นไทย” โดยมีโครงการรองรับ คือ โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด   11  โครงการ  กับ  51  กิจกรรม

โรงเรียนมีความตระหนัก ในอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ รักษ์วิถีความเป็นไทย  มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อรองรับให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนดชัดเจนในเชิงประจักษ์  จากการดำเนินงานตามแผนงานโรงเรียน  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดความรู้ ความคิด  ความรับผิดชอบ  รักการทำงาน ขยัน อดทน  มีความรอบคอบ  ด้วยในปีการศึกษา  2563  โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  ได้ดำเนินการโดยมีโครงการพิเศษและได้กำหนดเพื่อนำมาปรับปรุง  พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษา และชุมชนที่ได้รับ  การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด  ซึ่งการดำเนินการโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  มีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง และพัฒนา  เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษา และชุมชนโดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม