กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                                                                      นางศศิธร     บัวกล่ำ
                                                                                    ครูสอนคอมพิวเตอร์ห้อง 1

 

นางสาวลัดดาวัลย์      เสาแก้ว
ครูสอนคอมพิวเตอร์ห้อง 2

 

 

 

 

 

608 total views, 1 views today