ระดับปฐมวัย

                            

                                      บุคคลากร

 

                                         
                                                       นางสาวแคทรียา เหลาทอง  
                                                    ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

 

                                          
                                นางกัลยา  เกิดทอง                                นางสาวประภาพรรณ  รอดรัสมี
                            ครูประจำชั้นอนุบาล1/1                             ครูประจำชั้นอนุบาล1/2

 

                                
                       นางสาวสุจินดา  วงษ์กัณหา                นางสาวทัศนีย์  สุวรรณวงค์
                     ครูประจำชั้นอนุบาล2/1                      ครูประจำชั้นอนุบาล2/2

 

    
นางสาวจินต์นิภา  ชัยเพชร         นางสาวรัตนรัตน์  ตั้งเศวตชัย    นางสาวสุชาวดี ศรีหนองแสง
ครูประจำชั้นอนุบาล3/1         ครูประจำชั้นอนุบาล3/2       ครูประจำชั้นอนุบาล3/3

545 total views, 1 views today