กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูคณิตศาสตร์

   
    ครูอุษาวณี  สินนา                             ครูบังอร  สุ่มดี                        ครูกฤติยา  แบบกลาง

 

     
นางสาววิไลรัตน์  พงษ์สมร             นางสาวเจรจา  รักพร้า               นางณัฎฐณิชา  กาฬภักดี

699 total views, 1 views today