ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญาโรงเรียน
เรียนดี     ประพฤติดี      มีวินัย
เรียนดีคือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถคิด ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาได้
ประพฤติดีคือปฏิบัติตน เป็นผู้มีกริยา มารยาท เรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีวินัยคือ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ แบบแผนของโรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม

สีประจำโรงเรียน
เหลือง-น้ำตาล
สีเหลืองหมายถึง     ความดีงาม ความสว่าง ความสดใส ความเจริญรุ่งเรือง
สีน้ำตาลหมายถึง     ความหนักแน่นมั่นคง

สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกบัว และ คบเพลิง
ดอกบัวหมายถึง คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
คบเพลิงหมายถึง การมีความรู้ที่แตกฉาน

 

877 total views, 2 views today