ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ได้รับการอนุญาติจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497  มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานแทนผู้ปกครอง ที่อยู่ในชุมชนบ้านอำเภอ โดยมีนางประภา แสงประเสริฐ เป็นผู้ออกทุนในการสร้างลักษณะของอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพียง 1 หลังพื้นคอนกรีต เดิมเรียกว่า ” โรงเรียนครูภา ” มีเพียงชั้นเด็กเล็กซึ่งต่อมาได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ ไตรสรณะศาสตร์ ข้าราชการครูวัดนาจอมเทียนซึ่งมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการจัดการและพัฒนาการศึกษาโดยได้ทำการปรับปรุงขยายชั้นเรียน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางวัลภา ไตรสรณะศาสตร์ เป็นผู้จัดการดูแลตลอดมาจนถึง
ปี พ.ศ.2525 และได้ทำการขยายชั้นเรียนภาคบังคับเป็น 6 ปีและในปี พ.ศ.2529 ได้โอนกิจการให้แก่ นายวุฒิ ไตรสรณะศาสตร์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และได้ให้ นางสมศรี ไตรสรณะศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ในปัจจุบัน    โดยทางโรงเรียนก็ได้เติบโตขึ้นตามลำดับปี พ.ศ.2530
สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง จัดเป็นห้องเรียนอนุบาล 4 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2538 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน เปิดใช้  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2538 ปี พ.ศ.2546 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นขนาด 6×8 ตารางเมตร 18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งซึ่งเปิดใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 และได้ขยายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 9 ปีโดยได้ทำการขยายชั้นเรียนมัธยาศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียนอีกด้วย
                   ซึ่งปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิ้นจำนวน 3หลังและได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1012 คน จำนวนครูอาจารย์ 40 คน ครูจ้างสอน 3 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน   และนักการภารโรง 3 คน คนงานคนครัว 5 คนและทางโรงเรียนได้พัฒนาห้องประกอบการเรียนรู้ของนักเรียนอาทิเช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องนาฎศิลป์,  ห้อง Play land,  ห้อง Sound lab,   ห้องสมุด,   ห้องดนตรีสากล,   ห้องจิตคณิต,   ห้องพุทธศาสนา ห้องพยาบาล,  ห้องสื่อนวตกรรม,  ห้องสารสนเทศ,  ห้องวิชาการ  และสระว่ายน้ำ

5,305 total views, 21 views today