หลักจัดการศึกษา

        โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคน  สามารถเรียนรู้ได้ภายใน  บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยมีครูคอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาที่เต็มศักยภาพทางโรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนจะมีความฉลาดและมีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเชื่อว่าความเก่ง ความฉลาดซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่มนุษย์เอาออกมาใช้แค่ 5- 10% เท่านั้น  ทั้งๆ มีมนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้สูงมากกว่านี้และเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ เกิดจาก ศักยภาพที่สำคัญ 4 ด้าน  คือ
1.  ร่างกาย  (PHYSICAL)  จะต้องแข็งแรง
2. จิตใจ (MENTAL) ถ้ารูปร่างดีแข็งแรง แต่จิตใจไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มีประโยชน์
3.  ความมีน้ำใจ (SPIRITUAL) มีความรักให้กับคนอื่นในวงกว้าง  ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่  มีใจที่เปิดกว้าง
4.  วิชาการ  (ACADEMIC) ถ้าเราไม่มีวิชาการ  ไม่มีความรู้  ก็ไม่มีทางที่เราจะมีอะไรมาบำรุงตัวเองทั้ง 4 ด้าน คือ
หลักการสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์  การศึกษาที่ดีจะต้
องจัดให้ครบทั้งหมด

690 total views, 1 views today